We noticed that you're using an unsupported browser. The TripAdvisor website may not display properly.
We support the following browsers:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Friesland Province

Free Newsletter

Interested in Friesland Province?

We'll send you updates with the latest deals, reviews and articles for Friesland Province each week.

Friesland Province | Friesland Province Hotels | Friesland Province Hotels by Type | Friesland Province Attractions | Friesland Province Attractions by Type | Friesland Province Restaurants | Friesland Province Restaurants by Type | Friesland Province Restaurants by Dining Options | Holiday Rentals | Flights | TripAdvisor pages

Up one level: The Netherlands

Friesland Province

Locations in Ameland Locations in Terschelling Locations in Wolvega


Akkrum Ferwert Kimswerd Poppenwier
Allingawier Finkum Kollum Reitsum
Anjum Follega Kortehemmen Rijs
Appelscha Foudgum Koudum Schiermonnikoog
Augustinusga Franeker Leeuwarden Sexbierum
Baaiduinen Goingarijp Legemeer Sint Annaparochie
Bakkeveen Gorredijk Lemmer Sint Nicolaasga
Balk Goutum Makkinga Sneek
Bantega Grou Makkum Sondel
Beetsterzwaag Grouw Mantgum Stavoren
Bitgummole Gytsjerk Marrum Stiens
Boazum Hardegarijp Metslawier Terherne
Boijl Harich Moddergat Ternaard
Bollingawier Harkema Niawier Twijzelerheide
Bolsward Harlingen Nijemirdum Ureterp
Burdaard Haule Noordwolde-Zuid Vlieland
De Tike Hee Oldeberkoop Warfstermolen
Delfstrahuizen Heeg Oldeholtwolde Warns
Dokkum Heerenveen Olterterp Warten
Dokkumer Nieuwe Zijlen Hegebeintum Oostermeer Weidum
Dongjum Hemelum Oosterwolde Westergeest
Drachten Hindeloopen Oranjewoud Wijckel
Earnewald Holwerd Oude Bildtzijl Wijnjewoude
Eastermar IJlst Oudega Wirdum
Echten Itens Oudemirdum Workum
Echtenerbrug Jirnsum Oudkerk Wyns
Ee Joure Piaam Zurich
Eernewoude Kaard